Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest po zapoznaniu się przez radcę prawnego z okolicznościami sprawy przy uwzględnieniu spodziewanego, koniecznego nakładu pracy, rodzaju i specyfiki zlecenia, terminu wykonania oraz wartości przedmiotu sprawy.  

Możliwe jest także ustalenie wysokości wynagrodzenia w drodze negocjacji, w szczególności w przypadku zlecenia stałego świadczenia pomocy prawnej. Wynagrodzenie określone może być jako wynagrodzenie według stawki godzinowej lub wynagrodzenie ryczałtowe. 

W przypadku wynagrodzenia według stawki godzinowej wysokość wynagrodzenia wynika z ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych i przepracowanych przez radcę prawnego. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wysokość wynagrodzenia jest stała i jest niezależna od rzeczywistego nakładu pracy radcy prawnego. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy

W przypadku reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym, umowa z klientem może przewidywać wysokość wynagrodzenia opartą na stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, regulującym wysokość stawek kosztów zastępstwa procesowego przez radców prawnych.